Prædikerens ord - Екклесиаст
Nedenunder finder I den bog i Bibelen, der nok har det sværest.
"Prædikerens bog", på russisk "Jekklesiast", er ikke for svage i troen, og  interessant på flere måder.

Jeg har for eksempel flere gange brugt den i historie til at vise den for mennesket naturlige, kredsformede historieopfattelse, "historiens hjul", i modsætning til kirkens ensrettede vandring fra verdens skabelse, derfra bevægede man sig oprindeligt, hvor udgangspunktet i Jesus påståede fødselsdag er et ret nyt katolsk påhit, til dommedag. I dagens Danmark er denne linje som bekendt erstattet af politisk korrekt fremskridtstro uden mål og med.

Bogen har også leveret flittigt til vore ordsprog og endnu flittigere til de russiske.

Hvorom alting er, teksten tåler at blive læst uden for kirkens regi.
Jeg har anbragt de tolv kapitler i tolv kasser og deri anbragt de tekster I, sammen med alle de andre, kan finde her:

Dansk bibel.
Russisk bibel.

1 Ord af Prædikeren, Davids søn, konge i Jerusalem.
2 Endeløs tomhed, sagde Prædikeren, endeløs tomhed, alt er tomhed.
3 Hvad udbytte har et menneske af alt, hvad det slider med under solen?
4 Slægter går, slægter kommer, og jorden er bestandig den samme.
5 Solen står op, og solen går ned, den skynder sig hjem, og dér står den op.
6 Vinden blæser mod syd, den drejer og går mod nord, den drejer og drejer, og vinden bliver ved at dreje.
7 Alle bække løber ud i havet, og havet bliver ikke fuldt; dér, hvor bækkene løber ud, bliver de ved at løbe ud.
8 Alt, hvad der bliver sagt, udmatter, ingen bliver færdig med at tale, øjet mættes ikke af at se, øret fyldes ikke af at høre.
9 Det, der var, er det samme som det, der kommer, det, der skete, er det samme som det, der vil ske; der er intet nyt under solen.
10 Hvis nogen siger: »Se, her er noget nyt!« så har det, vi har for øje, allerede været for længst.
11 De tidligere ting huskes ikke, og de fremtidige, som vil ske, bliver heller ikke husket af dem, som følger efter.
12 Jeg, Prædikeren, var konge i Jerusalem over Israel,
13 og jeg havde til hensigt med visdom at undersøge og udforske alt det, der sker under himlen. Men det er en ulykkelig plage, Gud har givet menneskene at plage sig med!
14 Jeg så, at alle de ting, der sker under solen, er tomhed og jagen efter vind.
15 Det krumme kan ikke gøres lige, det, der mangler, kan ikke tælles med.
16 Jeg sagde ved mig selv: Jeg er nået højere og længere i visdom end nogen af dem, der regerede over Jerusalem før mig, og jeg har opnået stor visdom og kundskab.
17 Jeg havde til hensigt at forstå visdom og kundskab, dumhed og dårskab. Jeg måtte erkende, at også det var jagen efter vind,
18 for jo større visdom, des større kval, den, der øger sin kundskab, øger sin smerte.

1 Слова Екклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме.
2 Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует,- всё суета!
3 Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?
4 Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки.
5 Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит.
6 Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои.
7 Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь.
8 Все вещи - в труде: не может человек пересказать всего; не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием.
9 Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.
10 Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"; но это было уже в веках, бывших прежде нас.
11 Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после.
12 Я, Екклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме;
13 и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом: это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем.
14 Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, всё - суета и томление духа!
15 Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать.
16 Говорил я с сердцем моим так: вот, я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания.
17 И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость: узнал, что и это - томление духа;
18 потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь.

1 Jeg tænkte: Lad mig prøve at nyde glæden og lykken! Men også det var tomhed!
2 Om lystigheden måtte jeg sige: »Den er tåbelig!« og om glæden: »Hvad fører den til?«
3 Jeg traf den beslutning at styrke mig med vin – dog sådan at min forstand styrede mig med visdom – og at slå mig på dårskab for at se, om dette er den lykke, som menneskene kan opnå under himlen i deres korte liv.
4 Jeg satte store ting i gang: Jeg byggede mig huse og plantede vingårde;
5 jeg anlagde haver og parker og plantede alle slags frugttræer i dem;
6 jeg anlagde damme til at vande den spirende skov.
7 Jeg købte trælle og trælkvinder, og jeg fik hustrælle; jeg fik også mange køer og får, flere end nogen, der havde været før mig i Jerusalem.
8 Jeg samlede også sølv og guld, kongers og landes rigdomme; jeg anskaffede mig sangere og sangerinder og mænds vellyst, kvinder i mængde.
9 Jeg blev mægtig og nåede længere end nogen, der havde været før mig i Jerusalem, og min visdom havde jeg i behold!
10 Jeg sagde ikke nej til noget af det, mine øjne begærede; jeg nægtede ikke mit hjerte nogen glæde. Nej, mit hjerte havde glæde af alt mit slid, og det var lønnen for alt mit slid.
11 Men da jeg så tilbage på alt det, mine hænder havde udført, og på det slid, jeg havde haft med at udføre det, da var det alt sammen tomhed og jagen efter vind, og der var ikke noget udbytte af det under solen.
12 Så vendte jeg blikket mod visdom og mod dumhed og dårskab. – Hvad kan det menneske gøre, som følger efter kongen? Det samme, som man allerede har gjort. –
13 Jeg så, at visdommen har et fortrin frem for dårskaben, ligesom lyset har et fortrin frem for mørket:
14 Den vise har øjne i hovedet, tåben vandrer i mørket. Men jeg måtte også erkende, at én og samme skæbne rammer dem begge.
15 Da tænkte jeg: Når tåbens skæbne også rammer mig, til hvad nytte er jeg da så overvældende vís? Jeg tænkte, at også det er tomhed.
16 Man husker hverken den vise eller tåben, for inden længe vil alt være glemt. Ak, både den vise og tåben må dø!
17 Så kom jeg til at hade livet; for mig var det, der sker under solen, ulykkeligt. Alt er jo tomhed og jagen efter vind!
18 Jeg kom til at hade alt det, jeg har slidt med under solen, fordi jeg skal efterlade det til det menneske, som kommer efter mig;
19 måske er det en vís, måske en dåre. Og han skal herske over alt det, jeg med visdom har slidt med under solen! Også det er tomhed!
20 Det bragte mig til at fortvivle over alt det, jeg har slidt med under solen.
21 For et menneske kan have slidt med visdom og kundskab og dygtighed, men må give det hele i arv til et menneske, som ikke har slidt med det. Også det er tomhed og et stort onde!
22 Hvad har et menneske ud af det, han med flid har slidt med under solen?
23 Alle hans dage har været smerte og kvalfuld plage; end ikke om natten fandt hans hjerte ro. Også det er tomhed!
24 Intet er bedre for mennesket end at spise og drikke og nyde frugten af sit slid. Men jeg så også, at det kommer fra Gud;
25 hvem kan spise, og hvem kan nyde livet, uden han giver lov?
26 Det menneske, han finder godt, giver han visdom og kundskab og glæde; men synderen giver han den plage at samle og hobe op for så at skulle give det til en, som Gud finder god. Også det er tomhed og jagen efter vind!
1 Сказал я в сердце моем: "дай, испытаю я тебя весельем, и насладись добром"; но и это - суета!
2 О смехе сказал я: "глупость!", а о веселье: "что оно делает?"
3 Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое и, между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей.
4 Я предпринял большие дела: построил себе домы, посадил себе виноградники,
5 устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева;
6 сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих деревья;
7 приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня; также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме;
8 собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей; завел у себя певцов и певиц и услаждения сынов человеческих - разные музыкальные орудия.
9 И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя пребыла со мною.
10 Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих.
11 И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их: и вот, всё - суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!
12 И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость: ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано?
13 И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою:
14 у мудрого глаза его - в голове его, а глупый ходит во тьме; но узнал я, что одна участь постигает их всех.
15 И сказал я в сердце моем: "и меня постигнет та же участь, как и глупого: к чему же я сделался очень мудрым?" И сказал я в сердце моем, что и это - суета;
16 потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого; в грядущие дни все будет забыто, и увы! мудрый умирает наравне с глупым.
17 И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем; ибо всё - суета и томление духа!
18 И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня.
19 И кто знает: мудрый ли будет он, или глупый? А он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это - суета!
20 И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем,
21 потому что иной человек трудится мудро, с знанием и успехом, и должен отдать всё человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это - суета и зло великое!
22 Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем?
23 Потому что все дни его - скорби, и его труды - беспокойство; даже и ночью сердце его не знает покоя. И это - суета!
24 Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это - от руки Божией;
25 потому что кто может есть и кто может наслаждаться без Него?
26 Ибо человеку, который добр пред лицем Его, Он дает мудрость и знание и радость; а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицем Божиим. И это - суета и томление духа!
1 Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt.
2 En tid til at fødes, en tid til at dø. En tid til at plante, en tid til at rydde.
3 En tid til at slå ihjel, en tid til at helbrede. En tid til at rive ned, en tid til at bygge op.
4 En tid til at græde, en tid til at le. En tid til at holde klage, en tid til at danse.
5 En tid til at sprede sten, en tid til at samle sten. En tid til at omfavne, en tid til ikke at omfavne.
6 En tid til at opsøge, en tid til at miste. En tid til at gemme hen, en tid til at kaste bort.
7 En tid til at rive itu, en tid til at sy sammen. En tid til at tie, en tid til at tale.
8 En tid til at elske, en tid til at hade. En tid til krig, en tid til fred.
9 Hvad udbytte af sit slid har den, der foretager sig noget?
10 Jeg så den plage, Gud har givet menneskene at plage sig med:
11 Han har gjort alting godt og rigtigt til rette tid; han har også lagt menneskene verdens gang på sinde, dog uden at de kan finde ud af noget som helst af, hvad Gud gør.
12 Jeg erkendte, at intet er bedre for dem end at være glade og finde lykke i livet.
13 Men at menneskene kan spise og drikke og nyde frugten af deres slid, det er en gave fra Gud.
14 Jeg erkendte, at alt, hvad Gud gør, forbliver, hvad det er; der kan ikke føjes noget til, og der kan ikke trækkes noget fra! Sådan har Gud gjort, for at man skal frygte ham.
15 Det, der var, er der allerede igen; det, der kommer, har allerede været. Gud opsøger det, der svandt bort.
16 Dette har jeg også set under solen: På rettens plads sidder uretten, på retfærdighedens plads sidder uretten.
17 Jeg tænkte: Både den retfærdige og den uretfærdige dømmes af Gud. For alt, hvad der sker, og for alt, hvad man gør, er der en tid.
18 Jeg tænkte: Gud har udskilt menneskene, for at de skal indse, at de ikke er andet end dyr.
19 For menneskenes skæbne og dyrenes skæbne er én og samme skæbne: Som den ene dør, sådan dør den anden; de har samme livsånde. Menneskene har ikke noget frem for dyrene. Alt er tomhed!
20 Alle går samme sted hen; alle er blevet til af jord, alle bliver til jord igen.
21 Ingen kan vide, om menneskenes livsånde stiger op, og om dyrenes livsånde stiger ned i jorden.
22 Jeg så, at intet er bedre for mennesket end at glæde sig i alt, hvad det gør; det er dets løn. For ingen kan sætte det i stand til at se, hvad der sker i fremtiden.
1 Всему свое время, и время всякой вещи под небом:
2 время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное;
3 время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить;
4 время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать;
5 время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий;
6 время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать;
7 время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить;
8 время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру.
9 Что пользы работающему от того, над чем он трудится?
10 Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том.
11 Всё соделал Он прекрасным в свое время, и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца.
12 Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей.
13 И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это - дар Божий.
14 Познал я, что всё, что делает Бог, пребывает вовек: к тому нечего прибавлять и от того нечего убавить,- и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицем Его.
15 Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было,- и Бог воззовет прошедшее.
16 Еще видел я под солнцем: место суда, а там беззаконие; место правды, а там неправда.
17 И сказал я в сердце своем: "праведного и нечестивого будет судить Бог; потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там".
18 Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные;
19 потому что участь сынов человеческих и участь животных - участь одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что всё - суета!
20 Все идет в одно место: все произошло из праха и все возвратится в прах.
21 Кто знает: дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю?
22 Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?
1 Dernæst så jeg al den undertrykkelse, der forekommer under solen. Jeg så de undertryktes tårer, og ingen trøstede dem; jeg så undertrykkernes vold mod dem, og ingen trøstede dem.
2 Da priste jeg de døde lykkelige, fordi de allerede er døde, lykkeligere end de levende, som lever endnu.
3 Men lykkeligst er den, som endnu ikke er til og ikke har set det onde, der sker under solen.
4 Jeg så, at alt slid og dygtigt arbejde bunder i menneskers indbyrdes misundelse. Også det er tomhed og jagen efter vind!
5 Tåben lægger hænderne i skødet og tærer på sit eget fedt.
6 Hellere én hånd fyldt med hvile end to hænder fyldt med slid og jagen efter vind!
7 Dernæst så jeg en tomhed under solen:
8 Der kan være en, som ikke har nogen anden, hverken søn eller bror; der er ingen ende på alt hans slid, og hans øjne mættes ikke af rigdom. »Hvem er det egentlig, jeg slider for, og for hvis skyld giver jeg afkald på livets goder?« Også det er tomhed og en ulykkelig plage!
9 Hellere to end én, de får god løn for deres slid.
10 For hvis de falder, kan den ene hjælpe den anden op. Men ve den, der er alene! Hvis han falder, er der ingen anden til at hjælpe ham op.
11 Og når to ligger sammen, kan de holde varmen, men hvordan får man varmen, når man er alene?
12 Den, der er alene, tvinges i knæ, men to kan holde stand.
13 Hellere en fattig og vís dreng end en gammel og tåbelig konge, som ikke længere forstår at lade sig advare.
14 For der kom én ud fra fængslet og blev konge, selv om han var født i fattigdom under kongens regering.
15 Jeg så alle de levende, som færdedes under solen, følge den anden, drengen, som var trådt i kongens sted;
16 talløst var det folk, han stod i spidsen for. Men eftertiden glæder sig ikke over ham. Også det er tomhed og jagen efter vind!
17 Vogt din fod, når du går til Guds hus. Det er bedre at gå derhen for at høre end for at bringe offer, som tåberne gør, for de forstår ikke andet end at volde ondt.
1 И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем: и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет; и в руке угнетающих их - сила, а утешителя у них нет.
2 И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе;
3 а блаженнее их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем.
4 Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть. И это - суета и томление духа!
5 Глупый сидит, сложив свои руки, и съедает плоть свою.
6 Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа.
7 И обратился я и увидел еще суету под солнцем;
8 человек одинокий, и другого нет; ни сына, ни брата нет у него; а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. "Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага?" И это - суета и недоброе дело!
9 Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их:
10 ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его.
11 Также, если лежат двое, то тепло им; а одному как согреться?
12 И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него: и нитка, втрое скрученная, нескоро порвется.
13 Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы;
14 ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным.
15 Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, с этим другим юношею, который займет место того.
16 Не было числа всему народу, который был перед ним, хотя позднейшие не порадуются им. И это - суета и томление духа!
17 Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению; ибо они не думают, что худо делают.
1 Lad ikke din mund løbe og dit hjerte forhaste sig med at fremføre dine ord for Gud, for Gud er i himlen, og du er på jorden! Derfor skal dine ord være få,
2 for drømmen kommer med stor plage, tåbens røst med mange ord.
3 Når du aflægger et løfte til Gud, må du ikke tøve med at indfri det, for han bryder sig ikke om tåber! Indfri dit løfte!
4 Det er bedre, at du ikke aflægger løfte, end at du gør det og ikke indfrier det.
5 Lad ikke din mund bringe skyld over dig, så du siger til sendebudet, at det var uforsætligt. Hvorfor skal Gud blive vred over det, du siger, og ødelægge dine hænders værk?
6 Drømme i mængde er tomhed, det gælder også ord i mængde. Nej, frygt Gud!
7 Når du ser undertrykkelse af fattige og brud på ret og retfærdighed i landet, skal du ikke undre dig over, at det sker, for på den mægtige vogter en mægtigere, og endnu mægtigere står over dem.
8 Trods alt er det en fordel for et land, at det har en konge, så jorden bliver dyrket.
9 Den, der elsker penge, bliver ikke mæt af penge, den, der elsker rigdom, får intet udbytte af den. Også det er tomhed!
10 Jo større velstand, des flere til at æde den; hvad har den velstående ud af det, ud over glæden ved synet?
11 Arbejderen sover sødt, hvad enten han får lidt eller meget at spise, men den riges overflod giver ham ikke ro til at sove.
12 Der er et slemt onde, jeg har set under solen: opsparet rigdom, der bliver til ulykke for den rige.
13 Denne rigdom kan gå tabt ved et uheld, og får han en søn, bliver der ikke noget til ham.
14 Nøgen kom han ud af moders liv, nøgen går han bort, som han kom, og han får intet ud af sit slid, som han kan tage med sig.
15 Ja, dette er et slemt onde; ganske som han kom, går han bort. Hvad udbytte har han af at slide for vinden?
16 Han æder alle sine dage op i mørke og stor kval, i lidelse og ærgrelser.
17 Det er, hvad jeg har set: Det er godt og rigtigt at spise og drikke og nyde frugten af alt det, et menneske slider med under solen i det korte liv, Gud har givet ham; det er hans løn.
18 At Gud giver menneskene rigdom og formue og giver dem mulighed for at nyde den og få deres løn og glæde sig i deres slid, det er en gave fra Gud.
19 De skal ikke altid tænke på deres levedage, for Gud giver dem glæde i hjertet.
1 Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом; потому что Бог на небе, а ты на земле; поэтому слова твои да будут немноги.
2 Ибо, как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов.
3 Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его, потому что Он не благоволит к глупым: что обещал, исполни.
4 Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить.
5 Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред Ангелом [Божиим]: "это - ошибка!" Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих?
6 Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов,- много суеты; но ты бойся Бога.
7 Если ты увидишь в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому: потому что над высоким наблюдает высший, а над ними еще высший;
8 превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране.
9 Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это - суета!
10 Умножается имущество, умножаются и потребляющие его; и какое благо для владеющего им: разве только смотреть своими глазами?
11 Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест; но пресыщение богатого не дает ему уснуть.
12 Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем: богатство, сберегаемое владетелем его во вред ему.
13 И гибнет богатство это от несчастных случаев: родил он сына, и ничего нет в руках у него.
14 Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей.
15 И это тяжкий недуг: каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер?
16 А он во все дни свои ел впотьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде.
17 Вот еще, что я нашел доброго и приятного: есть и пить и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог; потому что это его доля.
18 И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий.
19 Недолго будут у него в памяти дни жизни его; потому Бог и вознаграждает его радостью сердца его.
1 Der er et onde, jeg har set under solen, og det ligger tungt på menneskene:
2 Gud kan give en mand rigdom og formue og ære, så han ikke behøver at nægte sig noget, han har lyst til, men når Gud ikke giver ham mulighed for at nyde det, men en fremmed kommer til at nyde det, så er det tomhed og en tung lidelse!
3 Hvis en mand får hundrede børn og lever i mange år, men i alle sine leveår ikke mættes af livets goder og end ikke får en grav, så siger jeg: »Lykkeligere end han er det dødfødte barn!«
4 For i tomhed kom det, i mørke går det bort, og i mørke er dets navn skjult.
5 Det har hverken set solen eller kendt noget til den. Det har mere fred end han.
6 Om han så levede to gange tusind år og aldrig fandt lykken – går ikke alle samme sted hen?
7 Alt menneskets slid tjener munden, men aldrig stilles sulten.
8 Hvad har den vise frem for tåben? Ja, hvad har den fattige, der forstår at begå sig i livet!
9 Hvad øjnene ser, er bedre, end hvad sjælen begærer. Også det er tomhed og jagen efter vind!
10 Det, som er til, har allerede været nævnt ved navn, og det er kendt, hvad et menneske skal blive; det kan ikke gå i rette med ham, som er stærkere end det selv.
11 Ord i mængde gør tomheden større; hvad får mennesket ud af det?
12 Hvem kan vide, hvad der er godt for mennesket i det korte, tomme liv, det henlever som en skygge? Ingen kan fortælle mennesket, hvad der i fremtiden sker under solen.
1 Есть зло, которое видел я под солнцем, и оно часто бывает между людьми:
2 Бог дает человеку богатство и имущество и славу, и нет для души его недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он; но не дает ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек: это - суета и тяжкий недуг!
3 Если бы какой человек родил сто детей, и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром и не было бы ему и погребения, то я сказал бы: выкидыш счастливее его,
4 потому что он напрасно пришел и отошел во тьму, и его имя покрыто мраком.
5 Он даже не видал и не знал солнца: ему покойнее, нежели тому.
6 А тот, хотя бы прожил две тысячи лет и не наслаждался добром, не все ли пойдет в одно место?
7 Все труды человека - для рта его, а душа его не насыщается.
8 Какое же преимущество мудрого перед глупым, какое - бедняка, умеющего ходить перед живущими?
9 Лучше видеть глазами, нежели бродить душею. И это - также суета и томление духа!
10 Что существует, тому уже наречено имя, и известно, что это - человек, и что он не может препираться с тем, кто сильнее его.
11 Много таких вещей, которые умножают суету: что же для человека лучше?
12 Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит как тень? И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем?
1 Hellere et godt navn end fin salveolie, hellere dødens dag end fødslens dag.
2 Hellere gå til sorgens hus end til festens hus, for i sorgens hus ender alle mennesker, og det skal den levende lægge sig på sinde.
3 Hellere græmmelse end latter, for hjertet kan være glad, selv om ansigtet er mismodigt.
4 Den vise har sit hjerte i sorgens hus, tåben har sit hjerte i glædens hus.
5 Hellere lytte til advarsler fra den vise end til sang fra tåben,
6 for tåbens latter er som kvasets knitren under gryden. Også det er tomhed!
7 Afpresning gør den vise til tåbe, bestikkelse fordærver hjertet.
8 Hellere ende end begyndelse, hellere langmodig end hovmodig.
9 Vær ikke hurtig til at græmme dig, for græmmelse hviler i tåbers favn.
10 Spørg ikke: »Hvorfor var gamle dage bedre end nu?« Det er ikke af visdom, du spørger sådan.
11 Visdom er så god som ejendom, en fordel for dem, der ser solen,
12 for visdom giver skygge, som penge giver skygge, men fordelen ved at forstå visdommen er, at den giver liv til dem, der ejer den.
13 Læg mærke til, hvad Gud gør; for hvem kan gøre det lige, som han har gjort krumt?
14 Vær lykkelig på lykkens dag og indse på ulykkens dag, at den ene såvel som den anden er skabt af Gud, for at menneskene ikke skal finde ud af fremtiden.
15 Begge disse ting har jeg set i mit tomme liv:
Retfærdige, der går til grunde trods deres retfærdighed, og uretfærdige, der lever længe trods deres ondskab.
16 Vær ikke alt for retfærdig, og overdriv ikke din visdom; hvorfor vil du bringe dig selv i fordærv?
17 Vær ikke alt for uretfærdig, og vær ikke en dåre; hvorfor vil du dø, før din tid kommer?
18 Det er bedst, at du holder fast i det ene og ikke lader din hånd slippe det andet. Den gudfrygtige undgår begge dele!
19 Visdom gør den vise stærkere
end ti herskere i en by.
20 Intet menneske på jorden er så retfærdigt, at han kun gør det gode og aldrig synder.
21 Du skal ikke lægge mærke til alt, hvad der bliver sagt; så hører du heller ikke din tjener forbande dig.
22 Du ved inderst inde, at du selv mange gange har forbandet andre.
23 Alt dette ville jeg prøve med visdom; jeg sagde: Jeg vil vinde visdom! Men den var langt borte fra mig.
24 Langt borte er det, der sker, dybt, dybt nede; hvem kan finde ud af det?
25 Jeg gav mig til at forstå, at søge og udforske visdom og sammenhæng og at forstå tåbelig uretfærdighed, dårskab og dumhed.
26 Jeg fandt, at bitrere end døden er kvinden, der sætter sine garn; hendes hjerte er et net, hendes hænder er lænker. Han, som Gud finder god, undslipper hende, men synderen indfanges af hende.
27 Dette er, hvad jeg fandt ud af lidt efter lidt, da jeg ville finde sammenhængen, sagde Prædikeren.
28 Det, jeg blev ved at søge efter, fandt jeg ikke: Ud af tusind fandt jeg én mand, men blandt dem alle fandt jeg ikke en kvinde!
29 Kun det fandt jeg ud af, at Gud har skabt menneskene enfoldige, men de gør sig alle mulige spekulationer.
1 Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти - дня рождения.
2 Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира; ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу.
3 Сетование лучше смеха; потому что при печали лица сердце делается лучше.
4 Сердце мудрых - в доме плача, а сердце глупых - в доме веселья.
5 Лучше слушать обличения от мудрого, нежели слушать песни глупых;
6 потому что смех глупых то же, что треск тернового хвороста под котлом. И это - суета!
7 Притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки портят сердце.
8 Конец дела лучше начала его; терпеливый лучше высокомерного.
9 Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых.
10 Не говори: "отчего это прежние дни были лучше нынешних?", потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом.
11 Хороша мудрость с наследством, и особенно для видящих солнце:
12 потому что под сенью ее то же, что под сенью серебра; но превосходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею.
13 Смотри на действование Божие: ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым?
14 Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй: то и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него.
15 Всего насмотрелся я в суетные дни мои: праведник гибнет в праведности своей; нечестивый живет долго в нечестии своем.
16 Не будь слишком строг, и не выставляй себя слишком мудрым; зачем тебе губить себя?
17 Не предавайся греху, и не будь безумен: зачем тебе умирать не в свое время?
18 Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого; потому что кто боится Бога, тот избежит всего того.
19 Мудрость делает мудрого сильнее десяти властителей, которые в городе.
20 Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы;
21 поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя;
22 ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других.
23 Все это испытал я мудростью; я сказал: "буду я мудрым"; но мудрость далека от меня.
24 Далеко то, что было, и глубоко - глубоко: кто постигнет его?
25 Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать и изыскать мудрость и разум, и познать нечестие глупости, невежества и безумия,-
26 и нашел я, что горче смерти женщина, потому что она - сеть, и сердце ее - силки, руки ее - оковы; добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею.
27 Вот это нашел я, сказал Екклесиаст, испытывая одно за другим.
28 Чего еще искала душа моя, и я не нашел? - Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщины между всеми ими не нашел.
29 Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы.
1 Hvem er som den vise, hvem forstår betydningen af det ord: Et menneskes visdom får dets ansigt til at lyse, så det hårde ansigt forvandles.
2 Hold kongens befaling på grund af gudseden;
3 vær ikke hurtig til at vende dig fra ham, og stå ikke fast på en sag, der står dårligt, for han kan gøre, hvad han vil.
4 Kongens ord har jo magt, og ingen kan sige til ham: »Hvad er det, du gør?«
5 Den, der holder befalingen, erfarer intet ondt, og den vises hjerte erkender dommens tid,
6 for dommens tid kommer for alt, hvad der sker. Det er et onde, der ligger tungt på menneskene,
7 for de ved ikke, hvad der skal ske; ingen kan fortælle dem, hvad der skal ske.
8 Intet menneske har magt over vinden, så det kan holde den tilbage, og det har ikke magt over dødsdagen. Ingen kan unddrage sig krigen, og uretten lader ikke den uretfærdige slippe fri.
9 Alt dette har jeg set, og jeg har lagt mærke til alt det, der sker under solen: Til tider hersker det ene menneske over det andet til ulykke for det.
10 Jeg har også set, at uretfærdige bliver begravet og stedt til hvile, mens de, der har handlet rigtigt, må færdes langt fra det hellige sted og bliver glemt i byen. Også det er tomhed!
11 Fordi der ikke hurtigt fældes dom over den onde handling, er menneskers hjerte fuldt af lyst til at handle ondt.
12 For en synder kan handle ondt hundrede gange og dog leve længe. Men jeg må også erkende, at det kan gå dem godt, som frygter Gud, fordi de frygter ham,
13 og at det ikke går den uretfærdige godt, så han kun lever kort ligesom skyggen, fordi han ikke frygter Gud.
14 Der er en tomhed, som forekommer på jorden; der er retfærdige, hvem det går, som om de havde handlet uretfærdigt, og der er uretfærdige, hvem det går, som om de havde handlet retfærdigt. Jeg sagde: Også det er tomhed!
15 Da priste jeg glæden, for intet under solen er bedre for mennesket end at spise og drikke og være glad. Det kan ledsage mennesket i dets slid alle de levedage, Gud har givet det under solen.
16 Hver gang jeg havde til hensigt at forstå visdom og få indsigt i den plage, der forekommer på jorden – hverken dag eller nat får man søvn i øjnene –
17 da indså jeg om alt det, Gud gør, at mennesket ikke kan finde ud af det, der sker under solen. Hvor meget mennesket end slider og søger, finder det ikke ud af det. Og selv om den vise siger, at han forstår det, kan han ikke finde ud af det.
1 Кто - как мудрый, и кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лице его, и суровость лица его изменяется.
2 Я говорю: слово царское храни, и это ради клятвы пред Богом.
3 Не спеши уходить от лица его, и не упорствуй в худом деле; потому что он, что захочет, все может сделать.
4 Где слово царя, там власть; и кто скажет ему: "что ты делаешь?"
5 Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла: сердце мудрого знает и время и устав; 6 потому что для всякой вещи есть свое время и устав; а человеку великое зло оттого,
7 что он не знает, что будет; и как это будет - кто скажет ему?
8 Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет нечестие нечестивого.
9 Все это я видел, и обращал сердце мое на всякое дело, какое делается под солнцем. Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему.
10 Видел я тогда, что хоронили нечестивых, и приходили и отходили от святого места, и они забываемы были в городе, где они так поступали. И это - суета!
11 Не скоро совершается суд над худыми делами; от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло.
12 Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицем Его; 13 а нечестивому не будет добра, и, подобно тени, недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом.
14 Есть и такая суета на земле: праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я: и это - суета!
15 И похвалил я веселье; потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться: это сопровождает его в трудах во дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем.
16 Когда я обратил сердце мое на то, чтобы постигнуть мудрость и обозреть дела, которые делаются на земле, и среди которых человек ни днем, ни ночью не знает сна,- 17 тогда я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого; и если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого.
1 Alt dette lagde jeg mig på sinde efter at have gransket det hele: At de retfærdige og de vise og deres gerninger er i Guds hånd. Hverken om kærlighed eller had ved mennesket noget; alt er bestemt for dem.
2 Alle får én og samme skæbne, den retfærdige og den uretfærdige, den rene og den urene, den, der ofrer, og den, der ikke ofrer. Det går den gode som synderen, den, der sværger, som den, der frygter for at sværge.
3 Det er ulykken ved alt det, der sker under solen, at alle får én og samme skæbne. Menneskenes hjerte er også fuldt af ondskab, og der er dumhed i deres hjerte, så længe de lever; derefter går de til de døde.
4 Den, som hører til blandt de levende, har noget at sætte sin lid til, for hellere levende hund end død løve.
5 For de levende ved, at de skal dø, men de døde ved ingenting! De får ingen løn, for deres navn er gået i glemme.
6 Både deres kærlighed, deres had og deres misundelse er allerede gået til grunde; de får i al fremtid ikke del i noget af det, der sker under solen.
7 Så spis da dit brød med glæde, og drik din vin af et glad hjerte, for Gud har allerede sagt god for, hvad du gør.
8 Dine klæder skal altid være hvide, dit hoved skal ikke mangle olie.
9 Nyd livet med den kvinde, du elsker, i det tomme liv, Gud har givet dig under solen, for det er din løn i livet og i det, du slider med under solen.
10 Alt, hvad din hånd finder på at gøre, skal du gøre af al din magt, for i dødsriget, hvor du går hen, er der ingen handling eller sammenhæng, ingen kundskab eller visdom.
11 Dernæst så jeg under solen, at løbet afhænger ikke af de hurtige, krigen ikke af de tapre, føde ikke af de vise, rigdom ikke af de forstandige, yndest ikke af de kyndige, for skæbnens tid rammer dem alle,
12 og mennesket kender ikke sin tid. Som fiskene fanges i det onde garn, og som fuglene fanges i fælden, sådan indfanges menneskene af den onde tid, når den pludselig falder over dem.
13 Også dette har jeg set som visdom under solen, og det overvældede mig:
14 Der var en lille by med få mænd; en stor konge kom imod den, omringede den og byggede store belejringsværker omkring den.
15 I byen fandtes en fattig vismand, som kunne have reddet byen med sin visdom, men ingen huskede på denne fattige mand.
16 Da sagde jeg: Hellere visdom end styrke, men fattiges visdom ringeagtes, ingen hører deres ord.
17 Hellere vismænds tale, der høres i ro, end råb fra en hersker blandt tåber.
18 Hellere visdom end våben, men én synder kan ødelægge meget godt.
1 На все это я обратил сердце мое для исследования, что праведные и мудрые и деяния их - в руке Божией, и что человек ни любви, ни ненависти не знает во всем том, что перед ним.
2 Всему и всем - одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и [злому], чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы; как добродетельному, так и грешнику; как клянущемуся, так и боящемуся клятвы.
3 Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их; а после того они отходят к умершим.
4 Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву.
5 Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению,
6 и любовь их и ненависть их и ревность их уже исчезли, и нет им более части во веки ни в чем, что делается под солнцем.
7 Итак иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим.
8 Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей.
9 Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои; потому что это - доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем.
10 Все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости.
11 И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым - победа, не мудрым - хлеб, и не у разумных - богатство, и не искусным - благорасположение, но время и случай для всех их.
12 Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них.
13 Вот еще какую мудрость видел я под солнцем, и она показалась мне важною:
14 город небольшой, и людей в нем немного; к нему подступил великий царь и обложил его и произвел против него большие осадные работы;
15 но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своею мудростью этот город; и однако же никто не вспоминал об этом бедном человеке.
16 И сказал я: мудрость лучше силы, и однако же мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не слушают.
17 Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми.
18 Мудрость лучше воинских орудий; но один погрешивший погубит много доброго.
1 Døde fluer kan få salveblanderens olie til at stinke og boble; en smule dårskab kan veje tungere end visdom og ære.
2 Den vise har hjertet til højre, tåben har hjertet til venstre.
3 Ja, på den vej, dåren vandrer, mangler han forstanden, så han røber for alle, at han er en dåre.
4 Hvis herskerens vrede rejser sig mod dig, skal du ikke forlade din plads, for besindighed kan afværge store synder.
5 Der er et onde, jeg har set under solen, et fejlgreb fra magthaverens side:
6 Dårer sættes øverst, mens rige sidder nederst.
7 Jeg har set trælle til hest og stormænd til fods som trælle.
8 Den, der graver et hul, kan falde i det, den, der river et stengærde ned, kan blive bidt af en slange,
9 den, der bryder sten, kan blive såret af dem, den, der kløver træ, udsætter sig for fare.
10 Hvis øksen er sløv, og man ikke sliber æggen, må man bruge flere kræfter; men fordelen ved visdom er, at det lykkes.
11 Hvis slangen bider, før man får den besværget, har man ingen gavn af en slangebesværger.
12 Ord fra den vises mund vækker yndest, tåbens læber bringer ham ødelæggelse,
13 begyndelsen på hans ord er dårskab, og enden på dem er en slem dumhed,
14 og dåren bruger mange ord. Mennesket ved ikke, hvad der skal ske, og ingen kan fortælle ham, hvad der sker i fremtiden.
15 Tåbens slid udmatter ham, han ved ikke engang, hvordan man kommer til byen.
16 Ve dig, land, der har en dreng som konge, og hvis stormænd holder måltid fra morgenstunden;
17 lykkelig du land, der har en fornem som konge, og hvis stormænd holder måltid til rette tid, med selvbeherskelse og ikke i drukkenskab.
18 Når man er doven, synker bjælkerne, når man lægger hænderne i skødet, drypper det ned i huset.
19 Når man bager brød, bliver der glæde, vin gør de levende glade, og penge skaffer det alt sammen til veje.
20 Ikke engang i tankerne må du forbande en konge, ikke engang i dit sovekammer må du forbande en rig; for himlens fugle kan bringe ordene videre, og de vingede væsener kan fortælle, hvad du sagde.
1 Мертвые мухи портят и делают зловонною благовонную масть мироварника: то же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью.
2 Сердце мудрого - на правую сторону, а сердце глупого - на левую.
3 По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла, и всякому он выскажет, что он глуп.
4 Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего; потому что кротость покрывает и большие проступки.
5 Есть зло, которое видел я под солнцем, это - как бы погрешность, происходящая от властелина:
6 невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко.
7 Видел я рабов на конях, а князей ходящих, подобно рабам, пешком.
8 Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей.
9 Кто передвигает камни, тот может надсадить себя, и кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них.
10 Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы; мудрость умеет это исправить.
11 Если змей ужалит без заговаривания, то не лучше его и злоязычный.
12 Слова из уст мудрого - благодать, а уста глупого губят его же:
13 начало слов из уст его - глупость, а конец речи из уст его - безумие.
14 Глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет, и кто скажет ему, что будет после него?
15 Труд глупого утомляет его, потому что не знает даже дороги в город.
16 Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано!
17 Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя, для подкрепления, а не для пресыщения!
18 От лености обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом.
19 Пиры устраиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь; а за все отвечает серебро.
20 Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого; потому что птица небесная может перенести слово твое, и крылатая - пересказать речь твою.
1 Kast dit brød på vandet, du finder det igen efter lang tid;
2 fordel, hvad du har, til syv eller otte, du ved ikke, hvad ondt der sker på jorden.
3 Når skyerne bliver fulde, tømmer de regn ud over jorden. Når træet falder, hvad enten det er mod syd eller mod nord, bliver det liggende, hvor det faldt.
4 Den, der vogter på vinden, får ikke sået, den, der kigger efter skyerne, får ikke høstet.
5 Ligesom du ingen viden har om vindens vej eller om fosteret i den svangres liv, sådan har du heller ingen viden om Guds gerning, han som gør alting.
6 Så dit korn om morgenen, og lad ikke hånden hvile ved aftenstid, for du ved ikke, om det ene eller det andet lykkes, eller om begge dele går godt.
7 Lyset er dejligt, og det er godt for øjnene at se solen.
8 Hvis et menneske lever i mange år, skal det glæde sig i alle årene. Men det skal huske på de mørke dage, for der kommer mange! Alt, hvad der kommer, er tomhed!
9 Glæd dig, unge mand, mens du er ung, lad dit hjerte være glad i ungdommens dage. Gå ad de veje, du vil, og efter det, dine øjne ser; men du skal vide, at Gud vil kræve dig til regnskab for det alt sammen.
10 Fjern kvalen fra dit hjerte, og hold dig det onde fra livet. Ungdom og morgenrøde er tomhed!
1 Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его.
2 Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле.
3 Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь; и если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет.
4 Кто наблюдает ветер, тому не сеять; и кто смотрит на облака, тому не жать.
5 Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости во чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, Который делает все.
6 Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет.
7 Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце.
8 Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжение всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много: все, что будет,- суета!
9 Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд.
10 И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность - суета.
1 Husk på din skaber i ungdommens dage, før de onde dage kommer, og de år oprinder, om hvilke du siger: »Dem kan jeg ikke lide!«
2 før solen, lyset, månen og stjernerne formørkes, og skyerne kommer igen efter regnen.
3 Den dag, da husets vogtere ryster, da de stærke mænd bliver krumbøjede, da kvinderne ved kværnen må standse, fordi de er for få, da det mørkner for dem, der kigger ud ad vinduerne,
4 da dørene til gaden lukkes, lyden fra kværnen dør hen, og man vågner, når fuglene kvidrer, alle sangens døtre bliver stille;
5 man ængstes for bakkerne og for farerne på vejen; da mandeltræet blomstrer, græshoppen slæber sig af sted, og kapersfrugten brister, da mennesket går til sin evige bolig, og sørgetoget går gennem gaderne;
6 før sølvsnoren brister og guldskålen revner, før krukken knuses ved kilden og hjulet bryder sammen og falder i brønden,
7 før støvet vender tilbage til jorden, hvor det var, og livsånden vender tilbage til Gud, som gav den.
8 Endeløs tomhed, sagde Prædikeren, alt er tomhed!
9 Ud over det var Prædikeren vís, altid lærte han folket kundskab. Han overvejede og forskede, han dannede mange ordsprog.
10 Prædikeren stræbte efter at finde rammende ord og redeligt at skrive sande ord.
11 De vises ord er som pigge, og som søm er de sat i tætte rækker, de er formet af én hyrde.
12 Men ud over det: Min søn, lad dig advare! Der er ingen ende på de mange bøger, der skrives, og den megen læsning bliver man træt af.
v13 Når du har hørt det hele, skal du drage den slutning: Frygt Gud, og hold hans bud, det skal alle mennesker!
14 For Gud kræver dig til regnskab for enhver handling, alt det skjulte, godt eller ondt.
1 И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: "нет мне удовольствия в них!"
2 доколе не померкли солнце и свет и луна и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем.
3 В тот день, когда задрожат стерегущие дом и согнутся мужи силы; и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось; и помрачатся смотрящие в окно;
4 и запираться будут двери на улицу; когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха и замолкнут дщери пения;
5 и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы; и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы; -
6 доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем.
7 И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его.
8 Суета сует, сказал Екклесиаст, всё - суета!
9 Кроме того, что Екклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал, и составил много притчей.
10 Старался Екклесиаст приискивать изящные изречения, и слова истины написаны им верно.
11 Слова мудрых - как иглы и как вбитые гвозди, и составители их - от единого пастыря.
12 А что сверх всего этого, сын мой, того берегись: составлять много книг - конца не будет, и много читать - утомительно для тела.
13 Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для человека;
14 ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо .
 
 

Tilbage til Ebbe

Spindel