Russiske navneI det stille har Rusland i de sidste 150 år haft en bemærkelsesværdig eksport af navne til dem, der kalder sig selv "Vesten". Det begyndte med navnet Sonja og er fortsat siden. Til Danmark kommer navnene i mange forvrængede og misforståede former, fordi man henter dem fra "his master's voice" eller andre mærkværdige sprogområder, men russiske er navnene nu ligegodt.

Men her har I muligheden for at gå til kilden med det rene vand:

Nedenunder finder I en opstilling af 50 vigtige pige- drengenavne i russisk med en angivelse af de vigtigste kaldenavnsmuligheder. Trykket er i de danske former angivet med understreget vokal, de steder hvor trykket ikke ligger på første stavelse.

PS:  
Hver russisk vokal danner en stavelse, "i" står altså for "i", ikke "j"!
Der er himmevid forskel på blødt "s" i form af "sj" og hård hvislelyd i form af "sh"!
Du kan lære mere om, hvordan du udtaler de russiske ord her.

Der er følgende at bemærke:

1: At kalde en russer ved efternavn er meget upersonligt, og man er Des: "выкают".

2: Normal personlig, men høflig tiltale voksen til voksen er døbenavn med fadersnavn, men man er stadig Des.

3: Med børn, nær familie og nære venner er man dus: "тыкают", og bruger kaldenavvn.

4: I de sidste godt hundrede år er det blevet almindeligt, at kunstnere og i det hele taget stjerner af enhver art fører sig frem med neutralt kaldenavn og efternavn. Tilsvarende kan man forene høflighed og menneskelig nærhed ved at bruge kaldenavn, samtidig med man "выкает".

Kaldenavnene, som angivet nedenunder, er kun en brøkdel af dem, der der findes. Men de udgør, med hovedmulighederne fremhævet, kærnen af de neutrale. Med små ændringer kan russerne skabe nær sagt uendeligt mange, herunder følelsesmæssigt meget stærke, muligheder for at udtrykke alle følelser fra kærlighed over ømhed til foragt og had. Disse sidste muligheder skal man lade ligge, til man er hjemme i de følelsesmæssigt sikre.

Så skulle vi kunne se på sagerne. Først kommer den russiske form, derunder den danske.
Læg mærke til at flere kaldenavne går på begge køn.

Døbenavn: Kaldenavn: Døbenavn: Kaldenavn:
Аглаида Ага, Агланя, Аглаша , Глаша, Гуля Александр Аля, Ася, Леся, Лёкша, Саня, Саха, Саша , Шура
Aglaida Aga, Aglainja, Aglasha, Glasha,Gulja Aleksandr Alja, Asja, Lesja, Ljoksha, Sanja, Sasha, Shura
Аделаида Ада , Адя, Аля, Деля, Ида Алексей Алёша , Лека, Лёня, Лёша
Adelaida Ada, Adja, Alja, Delja, Ida Aleksej Aljosha, Leka, Ljonja, Ljosha
Александра Ася , Лекса, Леся , Люка, Саня, Саша , Сюха, Шура Анатолий Тока, Толя , Тося, Тоша, Туся
Aleksandra Asja, Leksa, Lesja, Ljuka, Sanja, Sasha, Sjuha, Shura Anatolij Toka, Tolja, Tosja, Tosha, Tusja
Алла Ала, Аля , Лака, Лана, Ляля Андрей Адик, Андрюша , Андря, Дрюня, Дюша
Alla Ala, Alja, Laka, Lanja, Ljalja Andrej Adik, Andrusha, Andra, Drjunja, Djusha
Альбина Аля , Бина, Ляля Антон Антя, Тоня , Тося, Тоша
Albina Alja, Bina, Ljalja Anton Antja, Tonja, Tosja, Tosha
Анастасия Ася, Настя , Нася, Стюра, Сюта, Сюша, Тася, Теня Аркадий Адя, Аркаша, Аря, Кадя, Каня
Anastasija Asja, Nastja, Nasja, Stjura, Sjuta, Sjusha, Tasja, Tenja Arkadij Adja, Arkasha, Arja, Kadja, Kanja
Анна Анюта , Аня , Ася, Нюня, Нюра, Нюта Артём Артёша, Артя, Тёма , Тюша
Anna Anjuta, Anja, Asja, Njunja, Njura, Njuta Artjom Artjosha, Artja, Tjoma, Tjusha
Антонина Ида, Ина, Нина, Тоня , Тося, Артур Артя, Атя, Тура
Antonina Ida, Ina, Nina, Tonja, Tosja Artur Artja, Atja, Tura
Ариадна Ара, Аря , Ада, Адя , Рада, Рида Борис Боря , Боба, Буся
Ariadna Ara, Arja, Ada, Adja, Rada, Rida Boris Borja, Boba, Busja
Валентина Вая, Валя , Лёля , Тина Вадим Вадя , Вадик, Дима
Valentina Vaja, Valja, Ljolja, Tina Vadim Vadja, Vadik, Dima
Валерия Вава, Валя , Лёля, Лера Валентин Валя , Вака, Тина
Valerija Vava, Valja, Ljolja, Lera Valentin Valja, Vaka, Tina
Варвара Ара, Аря, Вава, Вара, Варя Валерий Валера , Валя, Лера
Varvara Ara, Arja, Vava, Vara, Varja Valerij Valera, Valja, Lera
Василиса Васа, Вася , Сюня, Сюта Василий Васик, Вася , Сюра, Сяка
Vasilisa Vasa, Vasja, Sjunja, Sjuta Vasilij Vasik, Vasja, Cjura, Sjaka
Вера Верка , Веша, Руся Вениамин Вена, Веня , Виня, Мина
Vera Verka, Vesha, Rusja Veniamin Vena, Venja, Vinja, Mina
Вероника Вера , Вика, Ника, Роня Викентий Вика, Кеша, Кена, Кеня
Veronika Vera, Vika, Nika, Ronja Vikentij Vika, Kesha, Kena, Kenja
Виктория Вика , Вира, Витя, Тора Виктор Вика, Вита, Витя , Торя
Viktorija Vika, Vira, Vitja, Tora Viktor Vika, Vita, Vitja, Torja
Галина Галя , Ганя, Гася, Ина, Нина Виталий Витя , Тала, Таля
Galina Galja, Ganja, Gasja, Ina, Nina Vitalij Vitja, Tala, Talja
Дарья Дара, Даня, Даша Владимир Влада, Вова , Володя , Лада
Darja Dara, Danja, Dasha Vladimir Vlada, Vova, Volodja, Lada
Евгения Ева, Ена, Еня, Женя Владислав Влада, Лада, Ладя, Слава
Jevgenija Jeva, Jena, Jenja, Zhenja Vladislav Vlada, Lada, Ladja, Slava
Евдокия Ева, Доня, Дося, Дуня , Дуся, Душа Вячеслав Вава, Вяча, Вета, Слава
Jevdokija Jeva, Donja, Dosja, Dunja, Dusja, Dusha Vjatjeslav Vava, Vjatja, Veta, Slava
Екатерина Кася, Катя , Котя, Рина Гавриил Гаврик , Гавря, Гавша, Гаша, Ганя , Горик
Jekaterina Kasja, Katja, Kotja, Rina Gavriil Gavrik, Gavrja, Gavsha, Gasha, Ganja, Gorik
Елена Еля, Леля, Лёля, Лена , Лёна, Ляля Геннадий Гека, Гена , Геня, Геша, Гея
Jelena Jelja, Lelja, Ljolja, Lena, Ljona, Ljalja Gennadij Geka, Gena, Genja, Gesha, Geja
Елизавета Еля, Лиза, Лиля, Люся, Вета Георгий Гера, Геша, Гога, Гора, Горя, Гоша, Гоя, Гуня, Жора, Жорик
Jelizaveta Jelja, Liza, Lilja, Ljusja, Veta Georgij Gera, Gesha, Goga, Gora, Gorja, Gosha, Goja, Gunja, Zhora, Zhorik
Жанна Жана , Жанка Глеб Глеба , Глебка, Глебушка
Zhanna Zhana, Zhanka Gleb Gleba, Glebka, Glebushka
Зинаида Зина , Зиня, Ида Григорий Гора, Горя, Гриня, Гриха, Гриша
Zinaida Zina, Zinja, Ida Grigorij Gora, Gorja, Grinja, Griha, Grisha
Зоя Зойка , Зока, Зоря, Зося Денис Дена, Деня , Деша, Дуся
Zoja Zojka, Zoka, Zorja, Zosja Denis Dena, Denja, Desha, Dusja
Инна Ина , Инка, Иня, Нана Дмитрий Дима , Митра, Митря, Митя , Мона, Моня, Муля, Муся
Inna Ina, Inka, Inja, Nana Dmitrij Dima, Mitra, Mitrja, Mitja, Mona, Monja, Mulja, Musja
Ирина Ина, Ира , Рина, Риня Евгений Гена, Геня, Геша, Женя , Жеся, Жеха, Жеша, Юра
Irina Ina, Ira, Rina, Rinja Jevgenij Gena, Genja, Gesha, Zhenja, Zhesja, Zheha, Zhesha, Jura
Калерия Каля, Лера Егор Гора , Горя, Гоша , Еша, Ёра, Гуля, Гуня, Жора
Kalerija Kalja, Lera Jegor Gora, Gorja, Gosha, Jesha, Jora, Gulja, Gunja, Zhora
Капитолина Кана, Капа , Лина, Толя, Тоня Иван Ваня , Ваша, Ива, Иваня, Ивася, Иваха, Иваша
Kapitolina Kana, Kapa, Lina, Tolja, Tonja Ivan Vanja, Vasha, Iva, Ivanja, Ivasja, Ivaha, Ivasha
Кира Кирка Игорь Гога, Гора , Горик , Гоша, Гуля
Kira Kirka Igor Goga, Gora, Gorik, Gosha, Gulja
Клавдия Клава , Кладя, Кланя, Клася, Клаша Илья Илюша , Иля, Люня, Люля, Люся
Klavdija Klava, Kladja, Klanja, Klasja, Klasha Ilja Iljusha, Ilja, Ljuja, Ljulja, Ljusja
Ксения Ася, Ксана , Ксена, Саня, Сеня, Сюта Кирилл Кира, Кирюша , Киря
Ksenija Asja, Ksana, Ksenja, Sanja, Senja, Sjuta Kirill Kira, Kirjusha, Kirja
Лариса Лара , Ларя, Лора Константин Кока, Костя , Кося, Кота, Котя
Larisa Lara, Larja, Lora Konstantin Koka, Kostja, Kosja, Kota, Kotja
Лидия Лида , Лиля, Лина Лев Лёва , Лёка, Лёся
Lidija Lida, Lilja, Lina Lev Ljova, Ljoka, Ljosja
Лилия Лила, Лиля , Лия Леонид Лёня , Лёха, Лёша
Lilija Lila, Lilja, Lija Leonid Ljonja, Ljoha, Ljosha
Любовь Буся, Люба , Люся Максим Мака, Макс, Макся, Сима
Ljubov Busja, Ljuba, Ljusja Maksim Maka, Maks, Maksja, Sima
Людмила Люда , Люся, Ляля, Мила, Миля Михаил Мика, Миня, Миха, Миша
Ljudmila Ljuda, Ljusja, Ljalja, Mila, Milja Mihail Mika, Minja, Miha, Misha
Маргарита Марга, Мара, Рита , Туся Никита Кеня, Кита, Ника , Никиха
Margarita Marga, Mara, Rita, Tusja Nikita Kenja, Kita, Nika, Nikiha
Марина Ина , Мара, Маря, Муся Николай Кока, Коля , Ника
Marina Ina, Mara, Marja, Musja Nikolaj Koka, Kolja, Nika
Мария Маня , Мара, Маря, Мася, Маша , Муля, Муня, Муся, Муша Олег Олеся, Лега , Лёха, Лёша
Marija Manja, Mara, Marja, Masja, Masha, Mulja, Munja, Musja, Musha Oleg Olesja, Lega, Ljoha, Ljosha
Надежда Надя , Дина Павел Пава, Павлик , Павля, Паля, Паха, Паша
Nadezhda Nadja, Dina Pavel Pava, Pavlik, Pavlja, Palja, Paha, Pasha
Наталья Ната, Наташа , Маля, Тася, Таша, Тятя Пётр Петрюша, Петя, Пётра
Natalja Nata, Natasha, Malja, Tasja, Tasha, Tjatja Pjotr Petrjusha, Petja, Pjotra
Нина Ника, Нинка, Нуня, Нуся Родион Оня, Родик, Родя , Родюша
Nina Nika, Ninka, Nunja, Nusja Rodion Onja, Rodik, Rodja, Rodjusha
Оксана Ксана , Сана Роман Рома, Романя, Ромася
Oksana Ksana, Sana Roman Roma, Romanja, Romasja
Ольга Лёля, Лёна, Люля, Оля Руслан Ланя, Руся
Olga Ljolja, Ljonja, Ljulja, Olja Ruslan Lanja, Rusja
Полина Лина, Паня, Паша, Плина, Поля Семён Оня, Сёма , Сима, Сеня
Polina Lina, Panja, Pasha, Plina, Polja Semjon Onja, Sjoma, Sima, Senja
Раиса Иса, Райка, Рая , Раша Сергей Серга, Серёжа , Сеша, Гуля
Raisa Isa, Rajka, Raja, Rasha Sergej Serga, Serjozha, Sesha, Gulja
Римма Мура, Рима , Рина Станислав Слава, Станя, Стасик , Стася
Rimma Mura, Rima, Rina Stanislav Slava, Stanja, Stasik, Stasja
Светлана Вета, Лана, Ланя, Ляля, Света Степан Стеня, Стёпа
Svetlana Veta, Lana, Lanja, Ljalja, Sveta Stepan Stenja, Stjopa
Софья Соня , Софа Фёдор Федя , Дуся, Дюся
Sofja Sonja, Sofa Fjodor Fedja, Dusja, Djusja
Тамара Мара, Муся, Тама , Тата, Тома, Туся Эдуард Эдя, Эдик
Tamara Mara, Musja, Tama, Tata, Toma, Tusja Eduard Edja, Edik
Татьяна Таня , Тася, Тата, Таша, Туся Юрий Юра , Юха, Юша
Tatjana Tanja, Tasja, Tata, Tasha, Tusja Jurij Jura, Juha, Jusha
Ульяна Уля , Ляна, Юля, Яна Яков Яна, Яся, Яша
Uljana Ulja, Ljana, Julja, Jana Jakov Jana, Jasja, Jasha
Юлия Ляна, Юлка, Юля Ярослав Рося, Слава , Яра
Julija Ljana, Julka, Julja Jaroslav Rosja, Slava, Jara

 
 

Tilbage til Ebbe

Spindel